Szolgáltatásaink - Biztosítás

A biztosítási termékek feltételrendszere alapvetően az általános és kiegészítő feltételek külön megállapodások és záradékok összessége. Így a biztosítást kötni szándékozó fél gyakran érezheti túl nagy kihívásnak, hogy a kínálatban szereplő számtalan biztosítási ajánlat, feltételrendszer és díjszabás közül kiválassza az igényeinek leginkább megfelelő és legkedvezőbb biztosítási védelmet. Ezért az alkusz termékismerete fontos segítség a megfelelő biztosítás kiválasztásában és kialakult kapcsolatrendszere támasz lehet kár esetén az eredményes kárrendezésben. Más esetben az egyedi kockázatok illetve több biztosítót igénylő ún. együttbiztosítási konstrukció elhelyezésében nélkülözhetetlen a közvetítőként működő biztosítási alkusz. A biztosításban járatosabb ügyfelet takarékossági szempontok vezérelhetik a biztosítási alkuszok bekapcsolásában, mivel lényegében olyan szolgáltatást vesz igénybe a megbízó, amelyért többletköltsége nem keletkezik.

BALESETBIZTOSÍTÁS - Ajánlatkérés »

A balesetbiztosítás értelmében a biztosítottat ért alábbi események bekövetkezésekor a biztosító a kötvényben előre rögzített összegeket a kedvezményezett részére kifizeti.

A biztosítási események: baleseti halál, baleseti eredetű rokkantság, csonttörés, balesetből kifolyólag műtéti beavatkozás.

Baleseti halálra/rokkantságra vonatkozó biztosítás

Biztosítási esemény: a biztosított halála illetve olyan baleset, melynek következtében a biztosított maradandó egészségkárosodást szenved.

A biztosító szolgáltatása: halál esetén a kötvényben rögzített biztosítási összeg kifizetése, illetve maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítási összegből a feltételekben rögzített arányban térít a biztosító.

Csonttörésre vonatkozó biztosítás

Biztosítási esemény: az a baleset, melynek következtében a biztosított csonttörést vagy csontrepedést szenved.

A biztosító szolgáltatása: a biztosító a biztosítási események számától függetlenül a biztosítási kötvényben rögzített biztosítási összeget kifizeti.

Baleseti műtéti térítés biztosítása

Biztosítási esemény: az a baleset, melynek következtében a biztosított műtétre szorul.

A biztosító szolgáltatása: a biztosító a baleset napjától számított két éven belül bekövetkező, a baleseti következmények elhárítása miatt szükséges, a műtét napján hatályos kötvényben rögzített biztosítási összegnek az elvégzett műtét besorolás szerinti százalékos mértékét kifizeti.

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS - Ajánlatkérés »

Az egészségbiztosítással lehetőség nyílik a betegséggel kapcsolatban felmerülő költségek kompenzálására.

A biztosítás díját a vállalkozások költségként elszámolhatják.

A választható szolgáltatás:

 • kórházi napi térítés
 • műtéti térítés kiegészítéssel
 • gyógyulási támogatás
 • kiemelt kockázatú betegségek
 • végleges, 100%-os munkaképesség-csökkenés
 • keresőképtelenségi napi térítés a 15. naptól

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK - Ajánlatkérés »

Az életbiztosítási szerződésben a biztosító vállalja, hogy a biztosított halála, rokkantsága és esetleges kórházi kezelése esetén a szerződésben rögzített összeget kifizeti. Amennyiben a fenti események egyike sem következik be, akkor a biztosítási tartam lejártakor kifizeti az előre meghatározott összeget és a hozamot.

A biztosító valamennyi a kockázatvállalás szempontjából lényeges és a közlési kötelezettség körébe tartozó adatra kérdőív formájában rákérdez és amennyiben azt szükségesnek látja, kérhet további egészségügyi nyilatkozatot vagy orvosi vizsgálatot is.

Az életbiztosításokat attól függően, hogy a szolgáltatás milyen esemény bekövetkezésekor jelentkezik, három csoportba sorolhatjuk.

Kockázati életbiztosítás

Olyan biztosítási forma, melyben a biztosított halála esetén a biztosító a szerződésben rögzített összeget fizeti a kedvezményezett részére. Ha a biztosított megéri a biztosítási időtartam végét, akkor a biztosító nem nyújt szolgáltatást. A kockázati életbiztosítási szerződés tartalmazhat baleseti eredetű rokkantsági elemet. A biztosított baleset okozta halálára a szerződés megkötésétől számítottan azonnal kockázatban áll a biztosító, de a természetes halál kockázata csak a biztosítás kezdetétől számított hat hónap eltelte után áll fenn. A biztosítottnak lehetősége van a hat hónap kiváltására, ha önkéntesen orvosi vizsgálatnak veti alá magát.

A biztosítás díját a vállalkozás költségként elszámolhatja.

Elérési életbiztosítás

Olyan biztosítási forma, amelynél a biztosítási esemény akkor következik be, ha a biztosított elér egy előre meghatározott életkort. Ekkor a biztosító kifizeti a biztosítási összeget és a hozamot. Amennyiben a biztosított a lejárati időpont előtt elhalálozik, a biztosító kifizeti a kedvezményezett részére az addig befizetett díjat és az erre a díjra járó nyereségrészesedést.

Vegyes életbiztosítás

A kockázati és az elérési életbiztosítás kombinációja. Olyan biztosítási forma, melyben a kedvezményezett akkor is hozzájut a biztosítási összeghez, ha a biztosítás időtartama alatt a biztosított meghal, illetve akkor is, ha a biztosítási időtartam végén életben van.

A vegyes életbiztosítás megkötése esetén a biztosított személyi jövedelemadó kedvezményt vehet igénybe.


Lakásbiztosítások - Ajánlatkérés »

Lakásbiztosítást köthet a lakás tulajdonosa, bérlője, vagy minden olyan személy, aki a lakás vagy az épületben található ingóság megóvásában érdekelt. Társasház esetén a közgyűlési határozat alapján a közös képviselő kötheti meg.

Biztosítható vagyontárgyak

Épület

 • lakóépület/lakás
 • melléképületek/nem lakás célú helyiségek

Ingóság

 • általános háztartási ingóságok

mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak

 • kiemelt értékű ingóságok (nemesfém felhasználásával készült dísztárgyak, képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valódi szőrmék, különleges szőnyegek, antik tárgyak és nagy értékkel bíró régiségek, egyes biztosítótársaságoknál ide sorolandók a nagy értékű műszaki cikkek is)
 • elzárva tartandó ingóságok (nemesfémek, ékszerek, drágakő, igazgyöngy, bélyeg- és érmegyűjtemény)
 • vállalkozói tevékenység vagyontárgyai

Biztosítható veszélynemek

Tűzkockázatok

 • tűz
 • villámcsapás (közvetett és közvetlen hatása)
 • robbanás

Katasztrófa kockázatok

 • viharkár, jégverés, hónyomás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen építmény és üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése, felhőszakadás, árvíz, földrengés

Vezetékesvíz-kockázat

 • azok a vezetéktörés-károk, amelyeket az épület külső határolófalába beépített vagy azon belül lévő, valamint a biztosított telken a talajszint alatt elhelyezkedő használati csapadék-, szennyvízvezetékek, a csatlakozó melegvízszolgáltató és központifűtés-rendszerekben keletkeznek

Betöréses lopás kockázatok

 • betöréses lopás
 • rablás
 • betörés során elkövetett rongálás

Üvegtörés kockázatok

 • a biztosított épület szerkezeti üvegeinek vonatkozásában

Biztosított költségek és kiadások

 • rom- és törmelékeltakarítási költségek, kárenyhítési költségek, oltás, mentés költségei

Kiegészítő felelősségbiztosítás

 • magánemberi felelősségbiztosítás, amely alapján térülnek az épülettulajdonosi, használói, állattartói, gyalogos és kerékpárosként minőségben harmadik személynek okozott vagyoni és személyi sérüléssel járó károk/kárai.

Kiegészítő balesetbiztosítás

 • családi balesetbiztosítás alapján a biztosító a kötvényben / feltételekben rögzített összeget téríti családtagok halála, rokkantsága esetén.

A szerződő/biztosított kötelezettségei:

Értéknyilvántartási és értékfelmérési kötelezettség

 • egyes biztosítótársaságok előírásai szerint a szerződő köteles a kiemelt értékű és elzárva tartandó ingóságokról tételes jegyzéket készíteni. Amennyiben a műkincsek, műtárgyak, ékszerek összértéke meghaladja az adott biztosító által előírt összeget és ezekről a szerződő nem rendelkezik számlával vagy azok értékét igazoló egyéb hiteles dokumentummal előírás a hivatalos értékbecslő által készített értéklista

Kárkifizetés

 • a biztosító megtéríti a biztosított vagyontárgy kötvényben meghatározott fedezettípus szerinti veszélynem következtében keletkezett kárait, továbbá a biztosított költségeket. A biztosító szolgáltatása nem haladhatja meg az egyes vagyoncsoportokban meghatározott biztosított összeget, valamint a feltételekben rögzített összegig a mellékköltségeket

Figyelem!!!!

Nem biztosítható vagyontárgyak:

 • a légi, vízi és motoros járművek, lakókocsik, utánfutók
 • okmányok, kéziratok, tervek és dokumentumok, adathordozókon tárolt információk
 • biztosított helyiségeken kívül, a szabadban illetve nem lezárt helyiségben ( erkély, külső folyosó, kert ) tárolt ingóságok
 • lakatlan épületben és nyaralóban, melléképületben valamint nem lakáscélú helyiségben tárolt kiemelt értékű és elzárva tartandó ingóságok, vállalkozói tevékenység vagyontárgyai.

A biztosítási fedezet csak korlátozott összegig terjed ki idegen tulajdonú és a kockázatviselés helyén kívül elhelyezett vagyontárgyakra.


Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - Ajánlatkérés »

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során kívülálló harmadik személynek okozott vagyoni és személyi sérüléses károkat megtéríti.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének kötelezettsége a jogszabály rendelkezése értelmében fennáll minden belföldi forgalmi rendszámmal ellátott gépjármű esetében. A szerződéskötési kötelezettség a gépjármű mindenkori tulajdonosát/üzembentartóját terheli. A biztosítási díjat általában a gépjármű tulajdonjogának megszerzésétől (új autó esetén a forgalomba helyezés dátumától, használt autó esetén az adás-vételi szerződés időpontjától) kell fizetni, függetlenül a biztosítási szerződés megkötésének dátumától. A szerződés megszüntetésére évközben csak gépjármű eladásával vagy a forgalomból történt kivonással van lehetőség.

Biztosítandó gépjárművek

 • személygépkocsik
 • motorkerékpár
 • segédmotoros kerékpár
 • haszongépjárművek
 • tehergépkocsik
 • pótkocsik
 • félpótkocsik
 • vontatók
 • mezőgazdasági vontatók

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás területi hatálya

- a biztosító kockázatviselése kiterjed Európa területére, Törökország ázsiai részeire, valamint a FÁK közül azokra az országokra, melyek aláírták a nemzetközi zöldkártya egyezményt

Szüneteltetés

 • a szerződőnek lehetősége van a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának szüneteltetésére, melynek maximális ideje 6 hónap lehet. Feltétele az adott gépjármű forgalmi rendszámának hivatalos úton történő leadása
 • a segédmotoros kerékpárt üzemeltetőnek nincs lehetősége a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának szüneteltetésére

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszüntethető:

 • a gépjármű forgalomból való kizárásakor
 • a tulajdonjog átruházás esetén
 • a gépjármű ellopása esetén
 • évfordulóval történő felmondás esetén (a szerződő és a biztosítótársaság részéről is)

Figyelem!!!!

A biztosító mentesül a fizetési kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt:

 • a biztosított, illetőleg a szerződő fél saját vagyontárgyában okozta
 • a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk okozta
 • a biztosítottnak vezető, a vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő alkalmazottja, illetőleg megbízottja okozta

Casco biztosítás - Ajánlatkérés »

A Casco biztosítási szerződésben foglaltak alapján a biztosító megtéríti a járműben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett kárt, valamint egyéb kiegészítő biztosítás nyújt fedezetet az alábbiakban felsorolt biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a megkötött szerződés kiterjed.

Biztosítható vagyontárgyak:

 • személygépkocsik
 • motorkerékpárok
 • autóbuszok
 • tehergépkocsik
 • pótkocsik
 • vontatók

Biztosítható veszélynemek

Töréskár

 • baleseti jellegű esemény által okozott sérülés, valamint idegen személy által okozott rongálás

Elemi kár

 • villámcsapás, földrengés, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, vihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás
 • a fent említett külső erők közrehatása folytán más tárgyak a gépjárműre dőlnek vagy annak nekicsapódnak

Lopáskár

 • a gépjármű ellopása az előírtaknak megfelelően működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett

Részlopáskár

 • a megfelelően lezárt gépjárműből vagy a gépjárműről annak alkatrészeinek tartozékainak ellopása

Üvegkár

 • a biztosított járműben kizárólag az ablaküvegre közvetlenül, hirtelen fellépő mechanikai behatások által előidézett sérülés vagy idegen személy által okozott rongálás

Poggyászlopás (csak kiegészítő biztosítás esetén)

 • személyi használatú vagyontárgyaknak a járműben ülő személyektől való elrablása, vagy a jármű lezárt csomagtartójából vagy a csukott kesztyűtartóból a gépjármű feltörését követő ellopása

Figyelem!!!!

Nem téríti meg a biztosító:

 • az olyan extratartozékokban és alkatrészekben keletkezett károkat, amelyek az Eurotax katalógus szerint nem a gépjármű széria tartozékai és külön extratartozékként nem lettek biztosítva
 • a kárt, ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor a forgalomban részt vevő gépjármű jogszerű vezetőjének nem volt érvényes vezetői engedélye vagy a gépjármű nem rendelkezett érvényes műszaki vizsgával
 • azokat a károkat, amelyek kábítószer-fogyasztás, kábító hatású anyag vagy gyógyszer szedése következtében történtek, illetve amennyiben a kár bekövetkezésekor a gépjármű vezetője alkoholos állapotban volt
 • a kárt, ha a szerződőnek/biztosítottnak tudomása volt arról, hogy a gépjármű jogszerű vezetője nem alkalmas a gépjármű vezetésére
 • a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémből, drágakövekből készült ékszerekben vagy azok felhasználásával készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, okmányokban, valamint személyi használat körét meghaladó vagyontárgyakban keletkezett károkat

Nem kerülnek térítésre azon káresemények, melyek autóversenyen vagy arra való felkészülés közben keletkeznek.


ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS - Ajánlatkérés »

A felelősségbiztosítás értelmében a biztosító vállalja a biztosítottat a Ptk. szerint terhelő kártérítési kötelezettség teljesítését, amennyiben a kárt a harmadik személy:

 • személyi sérülése (halál, egészségkárosodás, testi sérülés)
 • dologi kára
 • és ezekre visszavezethető egyéb vagyoni kára idézte elő.

A biztosító megtéríti továbbá a peren kívüli eljárás vagy a bírósági eljárás költségeit is.

A felelősségbiztosítás területi hatálya: Magyarország területe.

Tárgyak elvesztéséből, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségekre a biztosítás csak akkor terjed ki, ha a kiegészítő vagy a külön feltételek rendelkeznek erről.

A biztosító egy biztosítási időszak (általában 1év) alatt bekövetkezett káreseményekre legfeljebb a szerződésben feltüntetett limitig nyújt fedezetet.

A biztosító megtéríti a kár enyhítésével és a mentéssel kapcsolatos költségeket.

Figyelem!!!!

Nem fedezi a biztosító:

 • azokat a kártérítési kötelezettségekkel járó költségeket, amelyekért hatósági és közszolgálati szervek államigazgatási jogkörben eljárva okozott kár címén tartoznak felelőséggel
 • légi jármű üzembentartója minőségben okozott károkat
 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó károkat
 • a biztosított saját kárát

Felelősségbiztosítási kiegészítő módozatok:

 • Üzemeltetési felelősségbiztosítás
 • Munkáltatói felelősségbiztosítás
 • Termék- és szolgáltatás-felelősségbiztosítás
 • Felelősségbiztosítás környezetszennyezéssel okozott károkra

Speciális tevékenységek felelősségbiztosítása

 • épület felelősségbiztosítás
 • bérlői felelősségbiztosítás
 • szállásadói felelősségbiztosítás
 • oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység
 • rendezvényszervezői
 • vízi járművek

SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

A szakmai felelősségbiztosítás értelmében a biztosító vállalja a biztosítottat a Ptk. szerint terhelő kártérítési kötelezettség teljesítését, amennyiben a kárt a szerződésben megjelölt hivatás gyakorlása közben a szakmai szabályok be nem tartásával okozták a megrendelőnek.

Biztosítási esemény:

A másnak okozott:

 • személysérülés (halál, testi sérülés, egészségkárosodás)
 • szerződésen kívül okozott dologi kár
 • tisztán vagyoni kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése

Amennyiben egyazon károkozói magatartásból több kártérítési kötelezettség származna az egy biztosítási eseménynek minősül.

Biztosított lehet:

 • jogi személy
 • jogi személyiség nélküli szervezet
 • természetes személy

A biztosítás területi hatálya: Magyarország területe

Szakmai felelősségbiztosítási módozatok a teljesség igénye nélkül:

 • Állatorvosi felelősségbiztosítás
 • Könyvvizsgálói, adótanácsadói, könyvelői felelősségbiztosítás
 • Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítás
 • Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység felelősségbiztosítás
 • Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
 • Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység felelősségbiztosítása
 • Szállásadás felelősségbiztosítás
 • Építész- és építőmérnöki felelősségbiztosítás
 • Műszaki tervező irodák felelősségbiztosítás
 • Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása
 • Biztosítási alkuszok felelősségbiztosítása
 • Utazási vállalkozók kezesi biztosítása

ELEKTROMOS BERENDEZÉS-
ÉS KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS
- Ajánlatkérés »

Számítógépekre és elektromos berendezésekre köthető All Risks jellegű biztosítási módozat.

Biztosítható vagyontárgyak:

 • általános rendeltetésű elektronikus adatfeldolgozó berendezések
 • személyi számítógépek, adatátviteli hálózatok
 • elektronikus gépek és berendezések (szövegszerkesztők, nyomtatók stb.)
 • beépített adathordozók
 • az elektronikus adatfeldolgozóhoz tartozó légkondicionáló berendezések
 • elektromos készülékek (televízió, magnókészülék, hűtőszekrény, porszívó stb.)
 • elektromos berendezések (tábeszélő, irodagépek )
 • automaták (kivéve játékautomaták)

Biztosítható veszélyek:

A biztosítási fedezet kiterjed az olyan előre nem látható és hirtelen fellépő sérülésekre, vagy megsemmisülésre, amely az alábbi okok miatt következik be:

 • összeroppanás vagy más vákuumhatás, robbanás
 • víz és nedvesség minden fajtája
 • földcsuszamlás, árvíz, vihar
 • tűz, villámcsapás (közvetlen és közvetett)
 • hőhatás, füst, korom
 • anyag- és gyártáshiba
 • mechanikus hatások következménye
 • betöréses lopás, lopás és rablás
 • üvegtörés
 • kezelési hiba, gondatlanság, rongálás

A biztosítás területi hatálya Magyarország, amely kiterjeszthető Európa területére is.


VÁLLALKOZÓI VAGYONBIZTOSÍTÁS - Ajánlatkérés »

A vállalkozói vagyonbiztosítás olyan modulrendszerben összeállított biztosítási csomag, amelyet a Magyarországon tevékenykedő gazdasági társaságok, vállalkozók köthetnek a tevékenységük során felmerülő biztosítható kockázatok lefedésére.

Biztosítható vagyontárgyak:

Épületek

 • minden olyan építmény, amely a talajhoz szilárdan kötődik és külső behatásokkal szemben védelmet nyújtó, időtálló térelhatárolással rendelkezik.

Ipari és kereskedelmi üzemi berendezések

 • vállalkozások tevékenységéhez szükséges, az üzemelést szolgáló berendezések, amelyek a biztosított telephelyen találhatók.

Készletek

 • nyersanyagok, alap és segédanyagok, félkész- és késztermékek és mindenfajta beépítésre kerülő készen vásárolt kereskedelmi áru.

Egyéb vagyoncsoportok

 • gépjárművek
 • készpénz, valuta, értékpapír
 • kirakatszekrények
 • szabadban tárolt vagyontárgyak

Mellékköltségek

 • a vállalkozói vagyonbiztosítások általában nem tartalmaznak fedezetet a rom- és törmelékeltakarítási valamint a bontási költségekre, ezért ezeket célszerű külön összegként biztosítani.

Biztosítható veszélynemek és károk:

 • tűz
 • villámcsapás
 • robbanás
 • légi jármű, vagy részeinek lezuhanása
 • vihar
 • felhőszakadás
 • jégverés, hónyomás
 • sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás
 • ismeretlen építmény, üreg beomlása
 • földrengés
 • árvíz
 • csővezeték törése
 • ismeretlen jármű ütközése
 • betöréses lopás és rablás
 • üvegtörés biztosítás

A biztosítási fedezet kiterjeszthető idegen tulajdonú vagyontárgyakra is.

Figyelem!!!!

Nem terjed ki a biztosítási fedezet:

 • a természetes elhasználódás, öregedési, illetve anyagfáradási jelenségek, korrózió káraira
 • a károsodott olyan értékcsökkenéséből származó károkat, melyek a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolják (például esztétikai hibák)
 • a biztosítás megkötésekor már meglévő hibákra
 • avultsággal, karbantartás elmulasztásával összefüggő károkra
 • légi és vízi járművekben keletkezett károkra

SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS - Ajánlatkérés »

A biztosítás tárgya (új áru szállítása esetén):

 • a biztosító megtéríti a biztosított árukban a szállítások során bekövetkezett károkat

A kockázatviselés kezdete és lejárata:

 • abban az időpontban, amikor a szállítmányt szállításra kész állapotban a biztosítási szerződésben megjelölt helyen lévő raktárházból vagy tárolási helyről szállítás céljából elmozdítják
 • a biztosítási ajánlaton rögzített időpont, a külkereskedelmi szerződésben rögzített Incoterms paritás, valamint a biztosító idevonatkozó feltételeinek megfelelően

Szerződéstípusok:

 • területi hatály szerint belföldi és külföldi szállítmánybiztosítás
 • egyutas szerződés
 • határozott időtartamú, egy adott szállítmány feladási és rendeltetési helye közötti, egyszeri szállításának kockázatviselése
 • keretszerződés
 • a rendszeres külkereskedelmi tevékenységet folytató ügyfeleknek ajánlott díjkedvezményes, egyszerű ügyintézésű módozat, mely a szállítmányok biztosítását szolgálja, periodikus elszámolási rendszerben

Biztosítási összeg:

A szállítmány a biztosított által megjelölt összeg erejéig tekinthető biztosítottnak, amely azonban nem haladhatja meg a szállítmány feladáskori, számlával igazolt értékét, valamint az áru szállítmányozásával kapcsolatban felmerülő igazolt költségeket.

A biztosító kockázatviselésének terjedelme

 • minden veszély biztosított (All Risks)
 • korlátozott fedezet
 • különböző kiegészítő fedezetek

FIGYELEM!!!!

Nem fedezi a biztosítás azokat a kockázatokat, amelyek:

 • nem a szállítás során bekövetkező események következményei
 • elkobzás, lefoglalás következményei
 • sikkasztás, hűtlen kezelés következményei
 • öngyulladás miatt keletkeznek
 • szállítási késedelem következményei
 • hőmérsékletingadozás, levegőnedvesség következményei
 • megfelelő csomagolás hiánya, szakszerűtlen rakodási mód következtében keletkeztek
 • hivatalos előírások megsértésének következményei

 

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

 

A biztosító kockázatviselésének terjedelme

Kiterjed a szállítmányozási szerződésen a belföldi és nemzetközi egyezmények, valamint a hatályos jogszabályokon és törvényeken alapuló felelősségére, beleértve a szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatások alapján fennálló felelősséget is.

Szokványos járulékos szállítmányozói szolgáltatások:

 • raktározási tevékenység
 • vámügynöki és vámközvetítői tevékenység
 • árutovábbításhoz kapcsolódó szállítmányozói tevékenység illetve ezeknek a szolgáltatásoknak a megbízók részére való teljesítése, mások igénybevételével

A biztosító szolgáltatásának felső határa a biztosítási kötvényben megjelölt biztosítási összeg.

Általános kötelezettségek

 

 • változásbejelentési kötelezettség

a biztosított/szerződő köteles közölni valamennyi olyan változást, amely a biztosító kockázatviselése szempontjából lényeges, különösen azokban az adatokban bekövetkező változásokat, amelyek a szerződéskötéskor a biztosítási ajánlatra és adatközlőkre felvezetésre kerültek

 • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség

a biztosított a káresemények megelőzése és a keletkezett kár csökkentése érdekében haladéktalanul köteles a szükséges, ésszerű intézkedéseket megtenni. Például lakás és vagyonbiztosítás esetén a biztosított helyiségekből történő távozás esetén a rendelkezésre álló biztonsági, vagyonvédelmi és riasztóberendezéseket üzembe helyezni

 • kárbejelentési kötelezettség

a szerződő köteles a biztosítási esemény bekövetkezését haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezésétől számított 2 munkanapon belül a biztosítótársaságnak írásban bejelenteni

ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK

 

Az élet- és balesetbiztosítás nem fedezi:

 • államigazgatási jogkörben okozott károkat
 • műtétek miatti esztétikai reklamációval összefüggésben előterjesztett igényeket, ha a beteg személyi sérülést nem szenvedett
 • a vérrel, vérbetegségekkel átvitt betegségekkel összefüggésben előterjesztett kártérítési igényeket
 • pszichikai károsodásból, kóros elmeállapotból adódó kártérítési igényeket
 • beteg kezeléséhez kapcsolódó orvosi dokumentációs kötelezettség elmulasztásával keletkező kártérítési igényeket
 • számítógépes, szoftver, hardver vagy hasonló eszköz hibás dátumfelismerésével összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett kártérítési igényeket

A vagyonbiztosítási fedezet nem terjed ki:

 • azokra a károkra, amelyeket harci cselekmények vagy bármely háborús esemény okozott, a katonai vagy polgári hatóságok rendelkezései miatt keletkezett károkra, a felkelés, lázadás, zavargás, sztrájk okozta károkra
 • a felszabaduló nukleáris energia károsító hatásával, vagy sugárzó anyagok
 • felhasználásával keletkező károkra
 • ionizáló sugárzás okozta károkra
 • tartós kémiai hő, mechanikus, elektromágneses hatások következményeiből eredő korrózióra, oxidációra
 • gyártási- és anyaghibákra
 • természetes kopás, elhasználódás, anyagfáradás következményeként fellépő károkra
 • karbantartás elmulasztása okozta károkra
 • azokra a károkra, melyeket jogellenesen a biztosított/szerződő fél, vagy azok képviselője, alkalmazottja szándékosan vagy súlyos gondatlanságból eredően okozott
 • arra az esetre, ha a biztosítási esemény kábítószer-fogyasztás, kábító hatású anyag vagy gyógyszer szedése következtében történt
 • amennyiben a biztosított/szerződő nem tett eleget a bejelentési kötelezettségének vagy a valóságnak nem megfelelő vagy megtévesztő adatokat közölt, vagy nem tett eleget a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének
 • a biztosítás megkötésekor már meglévő hibákra